Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné  obchodné podmienky

I.Úvodné ustanovenia

1.1 Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA, IČO: 52 453 103, so sídlom: Pri strelnici 16649/1, 821 04  Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) o poskytovaní svojich služieb, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2 VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

1.3 Pojmy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkovo-právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.4 Vykonaním Online záväznej objednávky účastník vzdelávacej a poradenskej služby potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa (www.koucpreteba.sk) a súhlasí s nimi. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

II.Definícia pojmov

2.1 Poskytovateľ – Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA

2.2 Objednávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objednáva Službu Poskytovateľa

2.3 Služba – všetky produkty zverejnené na stránkach Poskytovateľa, ktoré je možné si objednať a zakúpiť na stránke Poskytovateľa: profesionálne a terapeutické koučovanie, meditácie, realizácia workshopov, rozvojových programov, školení a seminárov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudského potenciálu.

2.4 Online objednávka – za riadne a úplne vyplnenú sa považuje Online objednávka a/alebo mailová komunikácia obsahujúca informácie o Objednávateľovi, označenie objednávaných Služieb ponúkaných Poskytovateľom a prípadne informácia o Užívateľovi Služby.

2.5 Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva Služby dodané Poskytovateľom, t.j. napríklad osobne alebo online sa zúčastní aktivity, ktorú si objednal Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky potrebné informácie, potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, najmä zásady účasti na objednanej Službe. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre Poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy Užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej Služby.  V prípade maloletých osôb, za užívateľa služby je Objednávateľom rodič, prípadné zákonný zástupca maloletého.

2.6 Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.7 Cena – hodnota Služby, čiastka na úhradu, dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby.

2.8 Oddeliteľnosť – neplatnosť niektorého ustanovenia VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

2.9 Doručovanie – Poskytovateľ aj Objednávateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom webu Poskytovateľa (www.koucpreteba.sk), prípadne prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa a e-mailu Objednávateľa, uvedeného v Prihláške a/alebo mailovej objednávke.

III. Predmet plnenia

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať profesionálne a terapeutické koučovanie a všetky služby s ním súvisiace a takisto rozvojové programy v oblasti mentálneho zdravia a mäkkých zručností.

3.2 Poskytované služby:

3.2.1  Profesionálne a terapeutické koučovanie – individuálne a skupinové, platené e-booky, a online kurzy

3.2.2  Meditácie

3.2.3  Rozvojové programy pre ženy

3.2.4  Rozvojové programy zamerané na posilnenie mentálneho zdravia

3.2.5  Rozvojové aktivity, workshopy, semináre zamerané na prevenciu pred vyhorením

IV.Zakúpenie služby

4.1 Po doručení Online objednávky a/alebo emailovej objednávky zo strany Objednávateľa na individuálne a/alebo skupinové služby sú Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb zaslané na jeho e-mailovú adresu pokyny k ďalším krokom. Po vzájomnom odsúhlasení spolupráce zo strany Objednávateľa a Poskytovateľa, prichádza k vystaveniu faktúry a úhrade konečnej ceny služby. Po uhradení celej ceny služby sú Objednávateľovi poskytnuté termíny individuálnych stretnutí a/alebo termíny skupinových stretnutí.

4.2 Pri nákupe, resp. pri vytvorení online objednávky na platenú meditáciu alebo inú službu elektronického obsahu cez nákupný košík, je Objednávateľ automaticky presmerovaný k online platbe. Po úhrade platby si zakúpenú online meditačnú nahrávku alebo iný elektronický obsah môže priamo stiahnuť alebo mu je doručená na email, ktorý uviedol v online objednávke. Emailom je Objednávateľovi doručený daňový doklad vo forme faktúry za uhradenú meditačnú nahrávku. Meditačnú nahrávku je možné zakúpiť iba online, cez nákupný košík na webovom sídle Poskytovateľa (www.koucpreteba.sk).

4.3 Pri online objednávke na jednorazový platený workshop/seminár/rozvojovú aktivitu cez nákupný košík je Objednávateľ v nákupnom košíku automaticky presmerovaný k online platbe. Po úhrade platby mu bude na email doručený online link na pripojenie. Emailom je Objednávateľovi doručený daňový doklad vo forme faktúry za uhradenú službu.

4.4 Zakúpením meditačnej nahrávky alebo iného elektronického obsahu ponúkaného Poskytovateľom dávate súhlas s tým, že táto nahrávka, či iný elektronický obsah je autorské dielo, ktoré je chránené autorským zákonom. Nie je možné ju preto posúvať tretím osobám, ani inak šíriť bez súhlasu autora.

V.Storno služby

5.1 V prípade, že sa nebude Objednávateľ (resp. Užívateľ) môcť zúčastniť aktivity, na ktorú sa prihlásil, je po dohode s Poskytovateľom možný presun na iný termín, ak Objednávateľ požiada Poskytovateľa o zmenu termínu najneskôr do 48 hodín pred začatím danej aktivity.

5.2 V prípade, že sa Objednávateľ (resp. Užívateľ) nezúčastní aktivity z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi svoju neúčasť najneskôr 48 hodín pred začatím danej aktivity, ani nepožiada o zmenu termínu podľa bodu 5.1., tak Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny za objednanú službu a v prípade neúčasti na celej aktivite za celú aktivitu a Služba mu bude účtovaná ako dodaná.

5.3 Vzhľadom k charakteru Služieb poskytovaných Poskytovateľom prostredníctvom svojej webovej stránky, Poskytovateľ informuje, že Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, nemá v zmysle zákona právo na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VI.Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie týkajúce sa objednanej služby, ako i oboznamovať Objednávateľa so zmenami súvisiacimi s poskytovaním služieb.

6.2 Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa (www.koucpreteba.sk) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške.

6.3 Ak Objednávateľ najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.4 Objednávateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že: a) počas aktivity sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom; b) poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie objednanej Služby.

6.5 Objednávateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v Online objednávke pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných a kontaktných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej Prihláške Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za tým spôsobenú škodu Poskytovateľovi.

VII. Zmena poskytovania Služieb

7.1 V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť objednanú Službu, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jej zmenu alebo Službu zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

VIII. Reklamácia

8.1 Reklamáciu na službu poskytovanú Poskytovateľom je vzhľadom na jej charakter potrebné uplatniť čo najskôr, ideálne na mieste a vo chvíli, keď reklamovateľná situácia vznikla. Poskytovateľ bude pri vybavovaní reklamácie postupovať v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.

8.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknuté prerušením poskytovania Služieb podľa Objednávky alebo VOP Objednávateľovi (resp. Užívateľovi).

IV.Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

9.2 Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje.

9.3 Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Poskytovateľa (www.koucpreteba.sk).

X.Riešenie sporov

10.1 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

XI.Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

11.2 Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom sídle Poskytovateľa (www.koucpreteba.sk). Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.01.2024.

 

Návrat hore