GDPR

Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Záujemca udeľuje SZČO Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje SZČO Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.
  2. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa služieb Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Oprávnenia Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
  3. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
  4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca programu požiadať elektronickou poštou na adrese: katarina.fitala@koucpreteba.sk.
  5. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: katarina.fitala@koucpreteba.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Mgr. Katarína Fitala – KOUČ PRE TEBA a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
Návrat hore